Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CAZ. 6310-01/07/23/MZ
                                                                                                               
Wągrowiec, 24.08.2023r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia:
 
Kurs prawo jazdy kategorii C,  CE.
 
Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu Zamawiający uznał: Ofertę nr 2 złożoną przez:
Centrum Szkolenia Kierowców Rafał Kapałczyński, ul. Średnia 39/12, 62-100 Wągrowiec.
 
Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny ofert:
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena Kryterium: doświadczenie kadry Kryterium: posiadanie certyfikatu Punktacja ogólna
1. Pro. Edu Michał Szcześniak,
 Łaziska 94B, 62-100 Łaziska.
Cena: 7.975,00 zł
44,73 5,00 2,00 51,73
2. Centrum Szkolenia Kierowców
Rafał Kapałczyński,
ul. Średnia 39/12,
62-100 Wągrowiec.
Cena: 6.150,00 zł
58,00 40,00 0,00 98,00
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyżej wybranym Wykonawcą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę