Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

 
CAZ. 6310-01/03/23/MZ
                                                                                                               Wągrowiec, 20.02.2023r.
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia:
 
Kurs prawo jazdy kategorii C, CE.
 
Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu Zamawiający uznał: Ofertę nr 1 złożoną przez:
Centrum Szkolenia Kierowców Rafał Kapałczyński, ul. Średnia 39/12, 62-100 Wągrowiec.
 
Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie
w kryterium oceny ofert:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena Kryterium: doświadczenie kadry Kryterium: posiadanie certyfikatu Punktacja ogólna
1. Centrum Szkolenia Kierowców
Rafał Kapałczyński,
 ul. Średnia 39/12,
62-100 Wągrowiec.
Cena: 6.475,00
 
58,00 40,00 0,00 98,00
2. Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth
ul. Okrężna 2,
62-100 Wągrowiec
Cena: 6.965,00 zł
53,92 40,00 0,00 93,92
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyżej wybranym Wykonawcą.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę