Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron


CAZ.6310-01/02/23/MZ                                
Wągrowiec, 30.01.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia w zakresie:

KURS SAMODZIELNY KSIĘGOWY Z ELEMENTAMI II STOPNIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

I.  OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej, która po ukończonym szkoleniu planuje rozpocząć działalność gospodarczą
2.  Liczba godzin szkolenia: około 180 godz.
3.  Program szkolenia: z zakresu samodzielnego  księgowego (KOD ZAWODU 331301) obejmuję  tematykę kadrowo-płacową, podatki PIT, CIT, VAT, aktywa i kapitały, rachunkowość i księgowość, obsługę programu Symfonia – finanse i księgowość, z zakresu główny księgowy II stopnia (KOD ZAWODU 121101) organizację rachunkowości i prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe, KSR.
4. Planowany termin realizacji: luty/marzec 2023r.
5. Zakres tematyczny szkolenia: zgodny z kodami zawodu 331301 oraz 121101.
6. Cel szkolenia: nabycie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności  z zakresu wyżej wymienionego szkolenia.
II.  ISTOTNE POSTANOWIENIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji szkolenia  z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki.
2. Uczestnik szkolenia musi otrzymać zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zawierający, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej prowadzącej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. Wzór dokumentu należy dołączyć do oferty.
3. W przypadku zaistnienia obowiązku ubezpieczenia instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem uczestnika szkolenia. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestnika, któremu nie przysługuje stypendium oraz który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (w przypadku kontynuowania nauki). Kosztu ubezpieczenia NNW nie należy wliczać do kosztu szkolenia, stanowi on wydatek instytucji szkoleniowej.
4. Instytucja szkoleniowa musi prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia oraz liczbę godzin albo, w przypadku zajęć prowadzonych  w formule kształcenia  na odległość, z arkusza realizacji kształcenia na odległość zawierającego: sposób kontaktowania się z konsultantem liczbę i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się z uwzględnieniem listy uczestnika szkolenia.
- protokołu i karty okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,
- rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia
i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.  O przeprowadzenie szkolenia mogą ubiegać się instytucje szkoleniowe, które posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2023, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Posiadanie przez instytucję szkoleniową aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych PUP w Wągrowcu sprawdzi w centralnym rejestrze instytucji szkoleniowych, dostępnym na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl.
2. Instytucja szkoleniowa musi  przedstawić  wykaz wykonanych co najmniej 2 usług szkoleniowych w zakresie wyżej wymienionego szkolenia, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
3. Instytucja szkoleniowa musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponowała sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia i warunkami do realizacji szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia.
4.  Instytucja szkoleniowa musi dysponować wykładowcami/instruktorami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do prowadzenie w/w szkolenia.
5.  Instytucja szkoleniowa musi posiadać uprawnienia, odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego starannego przeprowadzenia szkolenia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zainteresowane instytucje szkoleniowe przygotowują ofertę na druku oferty szkoleniowej udostępnionej na stronie www.wagrowiec.praca.gov.pl.
2.  Do oferty powinny zostać dołączone:
- program szkolenia stanowiący załącznik do zapytania ofertowego,
- harmonogram szkolenia stanowiący załącznik do zapytania ofertowego,
- wykaz wykonanych co najmniej 2 usług szkoleniowych w zakresie w/w szkolenia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
- kopie certyfikatów jakości usług w dziedzinie kształcenia lub akredytacji kuratora oświaty,
- wzór ankiety oceniającej szkolenie,
- wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzający ukończenie szkolenia zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej prowadzącej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie.
3.Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną/uprawnione. Za osoby uprawnione do reprezentowania instytucji szkoleniowej uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej CEiDG bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty.
4. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
5. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 09.02.2023r. do godz. 15:30
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 22, 62-100 Wągrowiec (za datę złożenia uznaje się datę wpływu do PUP w Wągrowcu)
-  elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP.
Oferta wraz z załącznikami złożona w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
6. Osoby do kontaktów w sprawie szkolenia, Monika Zawadzka, tel. 67 26 21 081 wew. 277, e-mail: monika.zawadzka@pupwagrowiec.pl, Aldona Ratajczak, tel. 67 26 21 081 wew. 264, e-mail: aldona.ratajczak@pupwagrowiec.pl.
V.  KRYTERIA OCEN OFERT SZKOLENIOWYCH
1.  Cena – max 58%
Cena dotyczy kosztów poniesionych za przeprowadzenie szkolenia ogółem wraz z egzaminem państwowym. Cena powinna zostać podana w złotych polskich, w kwocie brutto.
Kryterium ceny wyliczane jest w sposób procentowy tj.: 58% wszystkich punktów uzyskuje oferta
o najniższej cenie, wskaźnik % wyliczany będzie w następujący sposób:

          najniższa cena ofertowa brutto
C =  -----------------------------------------   x  58
            cena oferty badanej brutto

2. Doświadczenie kadry – max 40% w prowadzeniu szkoleń, w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem złożenia propozycji szkoleniowej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie. Wykładowca/instruktor wskazany do prowadzenia zajęć z danego moduły musi mieć doświadczenie zgodne z tematyką tego modułu (1% odpowiada 1 pkt.):
 
Liczba szkoleń Ilość punktów
0 - 2 0
0 - 4 5
5 - 6 10
7 - 8 15
9 - 10 20
11 - 12 25
13 - 14 30
15 -16 35
17 i więcej 40
 

3. Posiadanie certyfikatu jakości usług w dziedzinie kształcenia lub akredytacji kuratora oświaty – max 2% (1% odpowiada 1 pkt.):
Posiadanie certyfikatu będzie oceniane wg skali:
1) posiadanie certyfikatu jakości usług                                          2 pkt.
2)  nieposiadanie certyfikatu jakości usług                                    0 pkt.
Ocenianym dokumentem potwierdzającym certyfikację będzie certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub równoważny lub akredytacja kuratora oświaty w dziedzinie tematyki szkolenia.
Przy realizacji szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, z uwagi na ich specyfikę, przy wyborze instytucji szkoleniowej mogą być brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
•    dostępność miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o szkolenie,
•    czas realizacji szkolenia, termin najbliższego szkolenia.
VI. ZASADY WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
1. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich ofert złożonych we wskazanym terminie. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
2. Wybór zostanie dokonany w oparciu o Regulamin wyboru instytucji szkoleniowych do szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu, przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu nr 09/2021 z dnia 15.04.2021r.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu na etapie oceny ofert oraz wyboru dopuszcza porozumiewanie się w tej sprawie z potencjalnymi Wykonawcami.
4. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie zamieszcza informację w tej sprawie na stronie internetowej www.wagrowiec.praca.gov.pl.
5.  Powiatowy Urząd  Pracy w Wągrowcu przewiduje unieważnienie postępowania w przypadku rezygnacji osoby  wnioskującej o szkolenie oraz z innych przyczyn niezależnych  od Zamawiającego.
VII. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy
w następującym zakresie:
1. ZMIANA WYNAGRODZENIA – POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA:
a) Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec zmianie tj. pomniejszeniu w przypadku przerwania szkolenia przez osobę skierowaną. PUP w Wągrowcu zapłaci za faktycznie odbytą przez uczestnika część szkolenia, powiększoną ewentualnie o koszty stałe.
b) Zmiana wynagrodzenia może wystąpić także w przypadku stwierdzenia niezgodności zrealizowanego szkolenia w stosunku do przedstawionej oferty.
2. ZMIANA MIEJSCA REALIZACJI SZKOLENIA – instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany miejsca szkolenia wskazanej do realizacji szkolenia w formularzu oferty jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP w Wągrowcu.
3. ZMIANA WYKŁADOWCÓW/INSTRUKTORÓW
a) Instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany kadry dydaktycznej wskazanej do realizacji szkolenia w ofercie szkoleniowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP w Wągrowcu akceptującą nowych wykładowców/instruktorów.
b) W przypadku zmiany wykładowców/instruktorów – nowy wykładowca/instruktor musi posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe równoważne do zmienianego wykładowy/instruktora.
c) Występując z wnioskiem o zmianę wykładowców/instruktorów instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a także przedstawić Urzędowi doświadczenie osoby proponowanej w zastępstwie, wskazać czynności, które będą wykonywane oraz zakres zastępstwa.
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór oferty szkoleniowej
2. Program szkolenia
3. Harmonogram szkolenia
4. RODO

 
Załączniki
Ramowy wzór oferty szkoleniowej.doc (doc, 79 KB)
Ramowy wzór oferty szkoleniowej.pdf (pdf, 154 KB)
Ramowy wzór programu szkolenia.doc (doc, 40 KB)
Ramowy wzór programu szkolenia.pdf (pdf, 131 KB)
Ramowy wzór harmonogramu szkolenia.doc (doc, 50 KB)
Ramowy wzór harmonogramu szkolenia.pdf (pdf, 142 KB)
RODO.pdf (pdf, 109 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę