Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

                                                                                                                                                                                                                                          
CAZ. 6310-01/15/17/MZ
                                                                                          Wągrowiec, 05.10.2017r.
Powiatowy Urząd Pracy w Wagrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia:
 
Kurs florystyczny
 
Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu jest oferta Wykonawcy: Usługi ogrodnicze i edukacyjne Beata Kułek, Osiedle Przyjaźni 13/92, 61-687 Poznań
Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny ofert
 
Nr oferty Nazwa i adres Kryterium cena: Kryterium doświadczenie Wykonawcy Kryterium: doświadczenie kadry Kryterium: posiadanie certyfikatu Punktacja ogólna
 
1.
 
Usługi ogrodnicze i edukacyjne Beata Kułek, Osiedle Przyjaźni 13/92,
61-687 Poznań
 
 
53,00
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
53,00
 
Uzasadnienie wyboru: wykonawca jako jedyny złożył propozycję szkoleniową, która zarówno pod względem kryteriów jakościowych jak i kryterium cenowego stanowi propozycję zapewniajacą wysoką jakość szkolenia przy konkurencyjnej cenie.
Przy realizacji szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, z uwagi na ich specyfikę, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej uwzględniając dodatkowe kryteria:
  • dostępność miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o szkolenie,
  • czas realizacji szkolenia, termin najbliższego szkolenia,
  • łączna cena szkolenia uwzględniająca szacowany koszt dojazdu na szkolenie.
Zamawiający powierzy realizację szkolenia ww. jednostce szkoleniowej
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Monika Zawadzka
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę