Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

EFS+ 2021-2027
CAZ.6310-02/03/23/AR                                                                                             
Wągrowiec, 05.10.2023 r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi  przeprowadzenia szkolenia w zakresie:
 
Kurs rachunkowości z zastosowaniem pragramu komputerowego oraz z modułem Obliczenia arkuszowe
 
Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu Zamawiający uznał:
Ofertę nr 2 złożoną przez: EDUKATOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz – oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu, odpowiadająca treści zapytania ofertowego.
 
Streszczenie oceny ofert, zawierających punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny ofert:
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena Kryterium: doświadczenie kadry Kryterium: posiadanie certyfikatu Punktacja ogólna
2.
EDUKATOR Kursy i szkolenia,
ul. Łyskowskiego 71,
86-300 Grudziądz
 
Cena: 860,00 zł - od osoby
51,03 40,00 5,00 96,03
1.
Europejska Akademia Handlu
i Przedsiębiorczości, ul. Zielona 8,
88-430 Janowiec Wielkopolski
 
Cena: 798,00 zł - od osoby
55,00 40,00 0,00 95,00
3.
PC-PAUL Paweł Szymkowiak, ul. Konwaliowa 16, 63-000 Środa Wlkp.
 
Cena: 896,00 zł – od osoby
48,98 40,00 0,00 88,98
4.
INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja
Sp. z o. o., ul. Chełmińska 106A/36,
86-300 Grudziądz
 
Cena: 1.148,00 zł – od osoby
38,23 32,50 0,00 70,73
 
 
Dodatkowo ofertę nr 5 złożyła instytucja szkoleniowa Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz z siedzibą przy ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, ponieważ Wykonawca w swojej ofercie wskazał do prowadzenia szkolenia 1 osobę. Zamawiający w zapytaniu ofertowym jako warunek udziału w postępowaniu wskazał, że Wykonawca zobowiązany jest wskazać co najmniej 1 osobę o odpowiednich kwalifikacjach, oraz co najmniej 1 osobę na zastępstwo. Dodatkowo Wykonawca w swojej ofercie nie wskazał wielkości Sali do prowadzenia zajęć teoretycznych. Zamawiający w skazał w zapytaniu ofertowym warunek, że do prowadzenia zajęć teoretycznych Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować: salę o powierzchni min. 50 m2 z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. Niespełnienie jednego z wymienionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dodatkowo Wykonawca w Bazie Konkurencyjności 2021 podał cenę za wykonanie usługi w wysokości 18.822,00 zł, natomiast w ofercie wskazał cenę jednostkową za osobę w wysokości 1.255,10 zł, czyli ogółem 18.826,5 zł. 
Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, ponieważ ich złożenie nie miałoby wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
 
 
TERMIN ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zamieszczenia w Bazie Konkurencyjności 2021 zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę