Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

EFS+ 2021-2027

CAZ.6310-02/02/23/AR                                                                                             
Wągrowiec, 27.09.2023 r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi  przeprowadzenia szkolenia w zakresie:
 
Magazynier z obsługą komputera oraz z modułem Obliczenia arkuszowe
 
Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu Zamawiający uznał:
Ofertę nr 3 złożoną przez: EDUKATOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz – oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu, odpowiadająca treści zapytania ofertowego.
 
Streszczenie oceny ofert, zawierających punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny ofert:
 
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena Kryterium: doświadczenie kadry Kryterium: posiadanie certyfikatu Punktacja ogólna
3.
EDUKATOR Kursy i szkolenia,
ul. Łyskowskiego 71,
86-300 Grudziądz
 
Cena: 767,00 zł - od osoby
50,12 40,00 5,00 95,12
1.
Europejska Akademia Handlu
i Przedsiębiorczości, ul. Zielona 8,
88-430 Janowiec Wielkopolski
 
Cena: 699,00 zł - od osoby
55,00 40,00 0,00 95,00
2.
Neo Consulting & Investment
Sp. z o. o., ul. Porzeczkowa 47,
61-306 Poznań
 
Cena: 699,60 zł – od osoby
54,95 40,00 0,00 94,95
4.
PC-PAUL Paweł Szymkowiak,
ul. Konwaliowa 16, 63-000 Środa Wlkp.
 
Cena: 772,80 zł – od osoby
49,75 40,00 0,00 89,75
5.
INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Sp. z o. o., ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz
 
Cena: 955,00 zł – od osoby
40,26 28,75 0,00 69,01
6.
Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn",
ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła
 
Cena: 1.320,00 zł - od osoby
29,12 7,50 5,00 41,62
 
 
Dodatkowo ofertę nr 7 złożyła instytucja szkoleniowa Nova Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Widok 8, 00-023 Warszawa. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, ponieważ Wykonawca nie dołączył do oferty dokumentu z oświadczeniem Wykonawcy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie usługi szkoleniowe (szkolenie grupowe dla min. 5 osób), które zawierały zakres tematyczny zgodny z przedmiotem zamówienia. Dodatkowo Wykonawca w swojej ofercie do wskazał do prowadzenia szkolenia 1 osobę. Zamawiający w zapytaniu ofertowym jako warunek udziału w postępowaniu wskazał, że Wykonawca zobowiązany jest wskazać co najmniej 1 osobę o odpowiednich kwalifikacjach, oraz co najmniej 1 osobę na zastępstwo. Niespełnienie jednego z wymienionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dodatkowo Wykonawca złożył w Bazie Konkurencyjności 2021 tylko skan dokumentów oferty i nie przekazał do Zamawiającego w terminie 2 dni od przekazania skanów, oryginałów dokumentów.
Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do złożenia oryginałów dokumentów oraz wyjaśnień, ponieważ ich złożenie nie miałoby wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty.
 
 
TERMIN ZAWARCIA UMOWY
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zamieszczenia w Bazie Konkurencyjności 2021 zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę