Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

EFS+ 2021-2027
 
CAZ.6310-02/01/23/AR                                                                                             
 Wągrowiec, 12.09.2023 r.
 
INFORMACJA
 
 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOT. PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE: MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA ORAZ Z MODUŁEM OBLICZENIA ARKUSZOWE
 
 
             Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł., którego przedmiotem było zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia w zakresie Magazynier z obsługą komputera oraz z modułem Obliczenia arkuszowe, współfinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego (I)". Planowane szkolenie dla 15 osób, w 1 grupie szkoleniowej.
W postępowaniu zostało złożonych siedem ofert, w tym dwie z taką samą najniższą ceną i z takim samym bilansem innych kryteriów oceny ofert. W związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie do 11.09.2023 r. ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy złożyli dodatkowe oferty, które zawierały taką samą cenę.
Posiłkując się art. 255 ust. 4 oraz art. 248 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanieo udzielenie zamówienia, ponieważ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie.                                                                                               
 
                                                                                                                            Z upoważnienia Starosty
                                                                                                                             Beata Korpowska
                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                              Powiatowego Urzędu Pracy
                                                                                                                           w Wągrowcu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę