Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

CAZ. 6310-01/04/23/MZ
                                                                                                               Wągrowiec, 10.05.2023r.
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia:
          
Kurs prawo jazdy kategorii  CE.
 
Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu Zamawiający uznał: Ofertę nr 1 złożoną przez:  Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth, ul. Okrężna 2, 62-100 Wągrowiec.
 
Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie
w kryterium oceny ofert:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena Kryterium: doświadczenie kadry Kryterium: posiadanie certyfikatu Punktacja ogólna
1. Ośrodek Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth
ul. Okrężna 2,
62-100 Wągrowiec
                 Cena: 3.640,00 zł
58,00 40,00 0,00 98,00
2.
Centrum Szkolenia Kierowców
Rafał Kapałczyński,
 ul. Średnia 39/12,
62-100 Wągrowiec.
                     Cena: 3.850,00 zł
54,84 40,00 0,00 94,84
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyżej wybranym Wykonawcą.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę