Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

 
CAZ.6310-01/02/23/MZ
 
                                                                                                           Wągrowiec, 10.02.2023r.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec
zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
dot. zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia:
 
KURS SAMODZIELNY KSIĘGOWY Z ELEMENTAMI II STOPNIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.
 
Zawiadamiamy, iż najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu Zamawiający uznał: Ofertę nr 1 złożoną przez:
Krajową  Izbę Księgowych, ul. ks. Józefa Jałowego10/5, 35-010 Rzeszów.
 
Streszczenie oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie
w kryterium oceny ofert:
Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Kryterium: cena Kryterium: doświadczenie kadry Kryterium: posiadanie certyfikatu Punktacja ogólna
1. Krajowa  Izba Księgowych,
ul. ks. Józefa Jałowego10/5,
35-010 Rzeszów.
Cena: 4.298,00 zł
 
58,00 40,00 2,00 100,00
2. Europejska Akademia Handlu
i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski.
Cena: 10.602,00 zł
23,51 40,00 0,00 63,51
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyżej wybranym Wykonawcą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę