Inne zamówienia - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

CAZ. 6310-01/08/17/MZ
                                                                                            Wągrowiec, 31.05.2017r.
 
 
Informacja
 o wyborze najkorzystniejszej propozycji szkoleniowej
 
           Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu – działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), po dokonaniu oceny propozycji szkoleniowej w procedurze rozpoznania rynku usług szkoleniowych na przeprowadzenie szkolenia indywidualnego w zakresie: Kurs prawa jazdy kategorii C, dla 1 osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu informuje, że propozycję najkorzystniejszą stanowi oferta:
 
Ośrodka Nauki i Doskonalenia Jazdy Robert Palluth, 62-100 Wągrowiec, ul. Okrężna 2
- Cena szkolenia: 2.430,00 zł
 
Uzasadnienie wyboru: wykonawca jako jedyny złożył propozycję szkoleniową, która zarówno pod względem kryteriów jakościowych jak i kryterium cenowego stanowi propozycję zapewniajacą wysoką jakość szkolenia przy konkurencyjnej cenie.
Przy realizacji szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, z uwagi na ich specyfikę, Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu dokonuje wyboru instytucji szkoleniowej uwzględniając dodatkowe kryteria:
  • dostępność miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o szkolenie,
  • czas realizacji szkolenia, termin najbliższego szkolenia,
  • łączna cena szkolenia uwzględniająca szacowany koszt dojazdu na szkolenie.
 
Zamawiający powierzy realizację szkolenia ww. jednostce szkoleniowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Monika Zawadzka
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę