Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu


Zawartość stron

CAZ. 6310-19/01/18/MZ                                 
                                                                                                                                 Wągrowiec, 08.10.2018r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu, zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na zorganizowanie  i przeprowadzenia szkolenia w zakresie:

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu.
2.Liczba godzin szkolenia: 280 godzin szkolenia.
3.Planowany termin realizacji: najwcześniej od 25.10.2018r. najpóźniej do 30.11.2018r.
4.Program szkolenia: program szkolenia musi być zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.
5.W przypadku szkoleń nieprowadzonych w formule kształcenia na odległość Instytucja szkoleniowa jest zobowiązana do zapewnienia uczestnikowi szkolenia swobodnego dostępu do pomieszczeń sanitarnych w budynku, w którym będą odbywały się zajęcia w ramach szkolenia (tj. WC, umywalka wraz z dostępem do ciepłej wody), dostęp do niezbędnych środków czystości (tj. papier toaletowy, mydło do rąk, ręczniki papierowe lub suszarka do rąk) przez cały czas trwania szkolenia.
6. Instytucja szkoleniowa jest zobowiązana zapewnić uczestnikowi szkolenia odpowiednie materiały:
- niezbędne materiały dydaktyczne zgodne z zakresem tematycznym szkolenia,
- niezbędne materiały biurowe i piśmienne w przypadku szkoleń nieprowadzonych w formule kształcenia na  
  odległość,
- materiały eksploatacyjne w przypadku szkoleń nieprowadzonych w formule kształcenia na odległość,
Materiały szkoleniowe muszą zostać przekazane uczestnikowi szkolenia za potwierdzeniem odbioru   w pierwszym dniu zajęć oraz uzupełniane na bieżąco.
7.Uczestnik szkolenia musi otrzymać zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia zawierający, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej prowadzącej szkolenie, formę
i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą
szkolenie.

8.W przypadku zaistnienia obowiązku ubezpieczenia instytucja szkoleniowa zobowiązana jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz
w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem uczestnika szkolenia. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestnika, któremu nie przysługuje stypendium oraz który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (w przypadku kontynuowania nauki). Kosztu ubezpieczenia NNW nie należy wliczać do kosztu szkolenia, stanowi on wydatek instytucji szkoleniowej.
9. Instytucja szkoleniowa musi prowadzić dokumentację przebiegu szkolenia składającą się z:
- dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych oraz listę obecności zawierającą: imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia albo, w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość, z arkusza realizacji kształcenia na odległość zawierającego: sposób kontaktowania się z konsultantem, liczbę i terminy przeprowadzonych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, liczbę i terminy ćwiczeń wykonywanych pod nadzorem konsultanta oraz terminy, warunki i formy sprawdzania efektów uczenia się z uwzględnieniem listy uczestników szkolenia,
- protokołu i karty okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,
- rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji, zawierającego: numer, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, oraz nazwę szkolenia i datę wydania zaświadczenia.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O przeprowadzenie szkolenia mogą ubiegać się instytucje szkoleniowe, które posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na rok 2018, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Posiadanie przez instytucję szkoleniową aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych PUP w Wągrowcu sprawdzi w centralnym rejestrze instytucji szkoleniowych, dostępnym na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl
2. O przeprowadzenie szkolenia mogą ubiegać się instytucje szkoleniowe, które posiadają aktualną decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzającą program szkolenia opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym – należy podać nr decyzji.
Posiadanie przez instytucję szkoleniową wyżej wymienionej decyzji, PUP
w Wągrowcu sprawdzi na stronie internetowej www.mpips.gov.pl
3.Instytucja szkoleniowa musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponowała osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.Instytucja szkoleniowa musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponowała miejscem odbywania zajęć praktycznych szkolenia.
5. Instytucja szkoleniowa musi posiadać uprawnienia, kwalifikacje i warunki do należytego starannego przeprowadzenia szkolenia.
6.Instytucja szkoleniowa nie może należeć do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Instytucja szkoleniowa musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Instytucje szkoleniowe, należące do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty, muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.Niespełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu, skutkowało będzie wykluczeniem instytucji szkoleniowej z postępowania.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Zainteresowane instytucje szkoleniowe przygotowują ofertę na druku oferty szkoleniowej udostępnionej na stronie www.wagrowiec.praca.gov.pl.
2.Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej w języku polskim.
3.Do oferty powinny zostać dołączone załączniki wskazane w druku oferty szkolenia oraz dodatkowo harmonogram szkolenia stanowiący załącznik do zapytania ofertowego kopie certyfikatów jakości usług  w dziedzinie kształcenia lub akredytacji kuratora oświaty oraz wzór ankiety oceniającej szkolenie.
4.Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną/uprawnione. Za osoby uprawnione do reprezentowania instytucji szkoleniowej uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej CEiDG bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty.
5.Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2018r. do godz. 15:30 (za datę złożenia uznaje się datę wpływu do PUP w Wągrowcu).
7. Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec, pok. 202 sekretariat.
8. Osoba do kontaktów w sprawie szkolenia: Monika Zawadzka, tel. 67 26 21 081  wew. 277, e-mail: monika.zawadzka@pupwagrowiec.pl
 
IV. KRYTERIA OCEN OFERT SZKOLENIOWYCH
1.Cena – max 53%
Cena dotyczy kosztów poniesionych za przeprowadzenie szkolenia ogółem.
Cena powinna zostać podana w złotych polskich, w kwocie brutto.
Kryterium ceny wyliczane jest w sposób procentowy tj.: 53% wszystkich punktów uzyskuje oferta o najniższej cenie, wskaźnik % wyliczany będzie w następujący sposób:

          najniższa cena ofertowa brutto
C =  -----------------------------------------   x  53
            cena oferty badanej brutto
 
2.Doświadczenie Wykonawcy – max 15% w prowadzeniu szkoleń przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem złożenia propozycji szkoleniowej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (1% odpowiada 1 pkt.) zawierających zakres tematyczny zgodny z przedmiotem zamówienia:
- 0-2 szkoleń – 0 punktów
- 3-5 szkoleń -  5 punktów
- 6-8 szkoleń – 10 punktów
- 9 i więcej szkoleń – 15 punktów
3.Doświadczenie kadry – max 30% w prowadzeniu szkoleń, w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem  złożenia propozycji szkoleniowej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykładowca/instruktor wskazany do prowadzenia zajęć z danego moduły musi mieć doświadczenie zgodne z tematyką tego modułu  (1% odpowiada 1  pkt.):
- 0-2 szkoleń – 0 punktów
- 3-5 szkolenia - 5 punktów
- 6-7 szkoleń – 10 punktów
- 8-9 szkoleń – 15 punktów
- 10-11 szkoleń – 20 punktów
- 12-14 szkoleń – 25 punktów
- 15 szkoleń i powyżej  - 30 punktów.
4.Posiadanie certyfikatu jakości usług w dziedzinie kształcenia lub akredytacji kuratora oświaty – max 2% (1% odpowiada 1 pkt.):
Posiadanie certyfikatu będzie oceniane wg skali:
1)    posiadanie certyfikatu jakości usług                                 2 pkt.
2)    nieposiadanie certyfikatu jakości usług                            0 pkt.
Ocenianym dokumentem potwierdzającym certyfikację będzie certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub równoważny lub akredytacja kuratora oświaty w dziedzinie tematyki szkolenia.
Przy realizacji szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, z uwagi na ich specyfikę, wyboru instytucji szkoleniowej dokonuje się uwzględniając dodatkowe kryteria:
•    dostępność miejsca szkolenia dla osoby wnioskującej o szkolenie,
•    czas realizacji szkolenia, termin najbliższego szkolenia,
•    łączna cena szkolenia uwzględniająca szacowany koszt dojazdu na szkolenie

V.  ZASADY WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ
1.Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród wszystkich ofert złożonych we wskazanym terminie. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
2.Wybór zostanie dokonany w oparciu o Regulamin wyboru instytucji szkoleniowych, przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu nr 7/2017 z dnia 8 czerwca 2017r.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu na etapie oceny ofert oraz wyboru dopuszcza porozumiewanie się w tej sprawie za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
4.  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie zamieszcza informację w tej sprawie na stronie internetowej www.wagrowiec.praca.gov.pl.
5.Z wybraną w wyniku oceny ofert instytucją szkoleniową zostanie zawarta umowa.
6. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji szkolenia.
7. Dopuszcza się unieważnienie prowadzonego postępowania w sprawie wyboru organizatora szkolenia, nawet jeżeli instytucja szkoleniowa została już wybrana w przypadku gdy:
•   nastąpi rezygnacja osoby uprawnionej z uczestnictwa w szkoleniu,
•  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Urząd zamierza przeznaczyć na sfinansowanie szkolenia, chyba że Urząd może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
• wystąpiła inna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie jest możliwe, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
•   Urząd nie otrzyma środków, które zostały zaplanowane na sfinansowanie szkolenia lub stan zaangażowania środków w planie finansowym nie będzie na to pozwalał.
VII.    ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy
w następującym zakresie:
1. ZMIANA WYNAGRODZENIA – POMNIEJSZENIE WYNAGRODZENIA:
a) Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi szkoleniowej będzie mogła ulec zmianie tj. pomniejszeniu w przypadku przerwania szkolenia przez osobę skierowaną. PUP w Wągrowcu zapłaci za faktycznie odbytą przez uczestnika część szkolenia, powiększoną ewentualnie o koszty stałe.
b)  Zmiana wynagrodzenia może wystąpić także w przypadku stwierdzenia niezgodności zrealizowanego szkolenia w stosunku do przedstawionej oferty.
2. ZMIANA MIEJSCA REALIZACJI SZKOLENIA – instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany miejsca szkolenia wskazanej do realizacji szkolenia w formularzu oferty jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP w Wągrowcu.
3.ZMIANA TERMINU REALIZACJI SZKOLENIA - dopuszcza się zmianę terminu realizacji szkolenia po uprzednim uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.
4.  ZMIANA WYKŁADOWCÓW/INSTRUKTORÓW
a) Instytucja szkoleniowa może dokonywać zmiany kadry dydaktycznej wskazanej do realizacji szkolenia w ofercie szkoleniowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą PUP w Wągrowcu akceptującą nowych wykładowców/instruktorów.
b)W przypadku zmiany wykładowców/instruktorów – nowy wykładowca/instruktor musi posiadać kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe równoważne do zmienianego wykładowy/instruktora.
c) Występując z wnioskiem o zmianę wykładowców/instruktorów instytucja szkoleniowa zobowiązana będzie wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a także przedstawić Urzędowi doświadczenie osoby proponowanej w zastępstwie, wskazać czynności, które będą wykonywane oraz zakres zastępstwa.
VIII.    ZAŁĄCZNIKI
1.    Wzór oferty szkoleniowej
2.    Program szkolenia
3.    Harmonogram szkolenia
    
Załączniki
Wzór programu szkolenia
Wzór harmonogramu szkolenia
Ramowy wzór oferty szkoleniowej.doc

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę